ไข้เลือดออก!จ่ายหลักร้อย คุ้มครองตลอดชีวิต

           คปภ. คลอดเกณฑ์ประกัน ไข้เลือดออก รุ่นแรกในไทย คุ้มครองทั้งผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก จ่ายเบี้ยปีละ 300-700 บาท ได้ค่ารักษาสูงสุด 100,000 บาท 

          ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า ประชาชนไทยมีความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกอยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูปลายฝน มักมีฝนตกบ่อยครั้ง ทำให้มีน้ำท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก คปภ. จึงได้ออกมาตรฐานกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกฉบับแรกของประเทศไทย เพื่อกำหนดการให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเพื่อนำระบบประกันภัยช่วยช่วยลดการจ่ายเงินจากการเจ็บป่วยด้วย โรคไข้เลือดออก ที่จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือประชาชน

          สำหรับกรมธรรม์นี้จะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย ถ้าผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง(Waiting Period) 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก โดยมีความคุ้มครอง 2 ประการคือ

1. ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)

          โดยหากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน (IPD) หรือผู้ป่วยนอก (OPD) ของโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก จะจ่ายค่าเสียหายให้กับสิ่งจำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไป หรือค่ายา  และตามจำนวนเงินที่จ่ายไม่เกินตามที่ประกันตั้งไว้

2. ความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (IPD)

          จะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้กับผู้เอาประกันภัยตามจำนวนวันที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์          โดยกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเบื้องต้น มีแผนประกันภัย 3 แผน และเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่าย (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้

*แผนที่ 1

          ค่าเบี้ยประกันภัย 300 บาทต่อปี คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และคุ้มครองเงินชดเชยรายวันในการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันละ 300 บาท ชดเชยสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

          *แผนที่ 2

          ค่าเบี้ยประกันภัย 500 บาทต่อปี คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และคุ้มครองเงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันละ 500 บาท ชดเชยสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

          *แผนที่ 3

          ค่าเบี้ยประกันภัย 700 บาทต่อปี คุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท และคุ้มครองเงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลวันละ 1,000 บาท ชดเชยสูงสุด 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง